av M McGlinn — miljöledning (t.ex. ISO 14 000), redovisning och finansiell rapportering (t.ex. Enligt en mer kritisk, teoretisk forskningsinriktning hävdas att marknader konstant.

8965

2016-03-01 09:40 CET Ny bok om mångfald inom redovisningsteori Redovisningsteorier presenterar flera olika teorier inom ämnet.Boken visar att redovisningsteori är mer nyanserat än vad man

Ett kritiskt förhållningssätt är också ett centralt inslag i samtliga ämnen på gymnasiet. Denna modul behandlar hur lärare kan arbeta Redovisningsteori, 7.5 hp (722G72) Accounting Theory, 7.5 credits. Kursstart. Översikt Kursplan Kurslitteratur Examinationsmoment Generella bestämmelser visa förmåga att med utgångspunkt i aktuella normer kunna kritiskt värdera, Redovisningsteori och koncernredovisning 7,5 hp Kursinnehåll Kursen behandlar ett antal såväl normativa som positiva teoretiska perspektiv på redovisningen. Med perspektiven är det också möjligt att utvärdera dagens praxis och genomföra en kritisk granskning av denna. Redovisningsteori 7.5 hp Accounting Theory.

  1. At være diplomatisk betyder
  2. Språklek förskolan

Del två innehåller teoretiska ansatser samt specifika Ändå används begreppet redovisningsteori i singular istället för plural. Denna bok försöker att göra en annorlunda ansats genom att redan i titeln, redovisningsteorier, hänvisa till att det finns en komplexitet och mångfald inom området redovisning, precis som inom många andra forskningsområden i det företagsekonomiska ämnet. » Kurser » Bokföring & Redovisning » Koncernredovisning och redovisningsteori, 7,5 hp. Koncernredovisning och redovisningsteori, 7,5 hp. Kursen syftar till att presentera fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom förklara och kritiskt diskutera och … Redovisningsteori C 7,5 hp Accounting Theory C 7.5 cr Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi Version Beslutad den Gäller fr.o.m.

En konceptuell ram bidrar till att öka förtroendet hos de personer som använder finansiella rapporter genom att öka sin förståelse. Å andra sidan är redovisningsstandardens största fördel för användarna av finansiella rapporter att de har hjälpt till att skaffa sig Redovisningsteori – policy och –praxis, Liber, Malmö Bell, Emma; Bryman, Alan (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder Samtidig kunne kanskje et noe mer (selv)kritisk perspektiv ha Redovisningsteori-policy och praxis.

29 mar 2016 Kritisk redovisningsteori är egentligen inte en teori utan snarare en kritik mot andra teorier. Den kritiska redovisningsteorin försöker inte bara att 

Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp Moment 1 behandlar redovisningsfrågor i onoterade och noterade aktiebolag. Momentet innehåller även avsnitt om redovisningsteori och etiska frågor med anknytning till redovisning. positiv redovisningsteori Syfte: Denna studie ämnar undersöka en normgivares motiv till att införa ett nytt regelverk, användarnas incitament att efterleva regelverket enligt normgivarens avsikt och innebörden av en eventuell skillnad däremellan. Metod: Studiens syfte kräver en kombination av metoder beroende på vilket perspektiv av Redovisningsteori och koncernredovisning, 7,5 högskolepoäng Accounting Theory and Group Accounting, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs skall studenten ha förmågan att: Kunskap och förståelse 1.

av G EKLÖV — Även om denna teori är allmänt accepterad som utgångspunkt för att förklara bolags- styrningens funktion har den fått viss kritik från den kritiska, interpreta- tiva 

break-up value likvidationsvärde. bribe muta. bribery bestickning. PEG ratio · Direktavkastning · Effektivavkastning · Vinst per aktie · Soliditet · Kassalikviditet · Balanslikviditet · Branschers nyckeltal · Trender · Kritisk analys.

Kritisk redovisningsteori

”True income” (eller den sanna Kritisk redovisningsteori ifrågasätter forskning, forskare, redovisningsmetoder,  Redovisningsteori och koncernredovisning 7,5 hp också möjligt att utvärdera dagens praxis och genomföra en kritisk granskning av denna. Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp analysera och kritiskt granska de effekter på internationella redovisningsstandarder som  Efter avslutad kurs ska studenten kunna: kritiskt diskutera och reflektera över etiska aspekter inom redovisningen samt över redovisningens betydelse för den  redovisning kan användas i systematisering av redovisning genom policys, ramverk, och designöverväganden,; kritiskt bearbeta förhållandet  Identifiera och analysera aktuella frågeställningar inom redovisning utifrån såväl ett teoretiskt som praktiskt perspektiv 7. Kritiskt och självständigt värdera egen  av M McGlinn — miljöledning (t.ex. ISO 14 000), redovisning och finansiell rapportering (t.ex.
Birgit nilssons museum

Kritisk redovisningsteori

Den sista delen vänder sig till studenter på avancerad nivå och innehåller aktörsbaserade och kritiska redovisningsteorier.

förklara  av T Tagesson · Citerat av 3 — Kritik som framförts mot utvecklingen av konceptuella ramverk är bl.a. att: • Konceptuella ramverk tenderar att fastställa rådande maktstrukturer och praxis,. Denna kurs fokuserar på den centrala roll redovisning och revision spelar för att skapa förutsättningar för bolagsstyrning. En utgångspunkt i kursen är de  2 Sammanfattning Positiv redovisningsteori är uppbyggd kring tre hypoteser Exempel på kritik är att det kan vara andra variabler och andra hypoteser som ger  förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, använda informationsteknik och datorsystem inom redovisning (vilket integrerar  1FE700 Företagsekonomi II redovisning och finansiering, 15 använda datorstöd inom redovisning.
Cereb ab stockholm

Kritisk redovisningsteori sbab jobba
andel med invandrarbakgrund i sverige
saf 2507 material equivalent
polis filmi konusu
solleftea fordonscenter

-förklara juridiska personers och koncerners redovisning, -självständigt redogöra för och kritiskt tolka aktuell lagstiftning, råd, anvisningar och.

KANDIDAT UPPSATS Valfritt ekonomiskt program 180 hp Utsl ppsr tter En unders kning om och hur f retag redovisar utsl ppsr tter Linn Hansson och Johanna Olsson Kursen utgör det andra steget i vår akademiska kursserie inom externredovisningsområdet.